شــهــر بــچــه هــا

ما تا کودک هستیم باید خیلی چیزها بیاموزیم، چرا که در بزرگسالی فرصت انجام خیلی از کارها را از دست خواهیم داد.

لینک کانال تلگرام

بازی تقلید حرکات حیوانات


روش بازی :

از کودکان بخواهید تا دور دایره قرار بگیرند و با نواختن موسیقی و یا آلات دیگر آواز بخوانند

بچه ها بیایید جمع بشیم / همگی با هم خرگوش بشیم

می پریم و می جهیم مثل خرگوش / میجهیم هاپ هاپ می جهیم

بچه ها بیایید جمع بشیم / همگی با هم قورباغه بشیم

می پریم و می جهیم مثل قورباغه / می جهیم قور قور می جهیم و ...

و حرکات حیوان مورد نظر در آواز را انجام دهند .

قواعد :

حفظ بودن شعر و قرار گرفتن در یک دایره . گروهی

ابزار :

یک موسیقی شاد و یا یک ابزار موسیقی

اهداف

جسمانی : تقویت ماهیچه ها و عضلات بدن ( دست ، پا و...)

روانی : افزایش دقت ، توجه ، تمرکز