شــهــر بــچــه هــا

ما تا کودک هستیم باید خیلی چیزها بیاموزیم، چرا که در بزرگسالی فرصت انجام خیلی از کارها را از دست خواهیم داد.

لینک کانال تلگرام

روش :

بازی دست زدن

از کودکان بخواهید مطابق ضربه های طبل ، دست های خود را به هم نزدیک کنند ولی به موقع و قبل از این که دست بزنند ، از دست زدن خودداری کندد

قواعد :

دست نزدن .

ابزار : یک طبل یا هر آلت موسقی دیگر

اهداف

جسمانی : تقویت ماهیچه ها و عضلات دست

روانی : افزایش دقت ، تمرکز، اراده